• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
2
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
3
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
4
เตชปญฺโญ
วัดเทพชุมนุม
5
สนฺตมโน
วัดศรีสุริยาราม
6
สุภมฺโท
วัดอินทรนิมิตร
7
ตกฺขปญฺโญ
วัดศรีฐานธรรมิการาม
8
สิริปญฺโญ
วัดเกษมสุข
9
สิริสมฺปนฺโน
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
10
เตชปญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
11
ปญฺญาวุโธ
วัดอนุกชาติ
12
สมจิตฺโต
วัดศิลาวิเวก
13
ธมฺมรํสี
วัดสุวรรณาราม
14
สุวิจิตฺโต
วัดป่าหนองหล่ม
15
ญาณธโร
วัดอนุกชาติ
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1