• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
2
กนฺตสีโล
วัดนิคมเกษตร
3
สญฺญโม
วัดลัฏฐิกวัน
4
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
5
เตชปญฺโญ
วัดป่าวิเวก
6
จนฺทสาโร
วัดนิคมเกษตร
7
จิรกุสโล
วัดนิเวศวิหาร
8
วรปญฺโญ
วัดทรายทอง
9
จนฺทปญฺโญ
วัดเบญจพรรณวนาราม
10
ถาวโร
วัดศรีเจริญ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1