• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดดอกเอื้อง
2
-
วัดหมื่นตูม
3
-
วัดหมื่นตูม
4
-
วัดบ้านฟ่อน
5
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
6
จารุวณฺโณ
วัดสามหลัง
7
นรินฺโท
วัดต้นลาน
8
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
9
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
10
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
11
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
12
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
13
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
14
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
15
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
16
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
17
ปุญฺญวํโส
วัดบ้านมืดหลอง
18
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
19
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
20
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
21
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีงาม
22
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
23
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
24
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
25
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
26
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
27
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
28
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
29
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
30
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
31
พฺรหฺมวณฺโณ
วัดนิวาสสถาน
32
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
33
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
34
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
35
สุเมธโส
วัดหางดง
36
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
37
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
38
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุสบฝาง
39
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
40
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
41
อริยวํโส
วัดต้นโชค
42
อินทฺปญฺโญ
วัดมงคลทุ่งแป้ง
43
เอกคฺคจิตฺโต
วัดบุปผาราม
44
คุณานนฺโท
วัดบุปผาราม
45
อุตฺตมสกฺโก
วัดแม่แพม
46
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
47
อารยธมฺโม
วัดศรีลังกา
48
อานันโท
วัดอาศรมบ้านห้วยขมิ้นนอก
49
อาภสฺสโร
วัดพระธาตุจอมกิตติ
50
อาทิปญฺโญ
วัดปางเติม
ทั้งหมด 438 รายการ
1 / 9