• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
2
สุเมโธ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
3
กิจฺจวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4
กิตฺติญาโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
5
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
6
ฐานวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
7
กิตติปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
8
ยสิสฺสโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
9
ฐิตจิตโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
10
ธมฺมทตฺโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
11
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1