• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
2
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
3
อานนฺโท
วัดม่วงคำ
4
สุตฺตธมฺโม
วัดอินทาราม
5
สุภัทโท
วัดถ้ำเชียงดาว
6
สุรปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
7
สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด
8
อนามโย
วัดถ้ำเชียงดาว
9
กิตฺติปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1