• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
2
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
3
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
4
รกฺขิโต
วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
5
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
6
สุชาโต
วัดปางไฮ
7
ฐิตวฑฺฒโณ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
8
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาวนาภิมุข
9
จิรธมฺมปญโญ
วัดแม่ฮ้อยเงิน
10
จารุธมฺโม
วัดใหม่มงคลชัย
11
สคฺคพุทฺธิ
วัดนิวาสไพรสณฑ์
12
อคฺคธมฺโม
วัดโป่งน้ำร้อน
13
พุทฺธสาโร
วัดดอยปล่อยนก
14
ภทฺทรเมธี
วัดน้ำแพร่
15
วชิรญาณพาที
วัดวังธาร
16
สิริวฑฺฒเมธี
วัดสุวรรณฉิมพลี
17
เขมธมฺโม
วัดสันต้นม่วงเหนือ
18
ญาณเมธี
วัดบ้านถ้ำ
19
เอกวณฺณสิริ
วัดวารีสุทธาวาส
20
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
21
จนฺทรํสี
วัดกำแพงหิน
22
อนุตฺตโร
วัดสุขวิเวการาม
23
-
วัดแม่ฮ้อยเงิน
24
วุฑฺฒิจารี
วัดกัญจน์นิธยาราม
25
สุทฺธิญาโณ
วัดถาวรรังษี
26
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
27
ชินวํโส
วัดป่าเหมือด
28
กิตฺติญาโณ
วัดดอยจอมแจ้ง
29
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
30
กนตฺสีโล
วัดกัญจน์นิธยาราม
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1