• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทฺธิจิตโต
วัดสันคะยอม
2
ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า
3
สุทฺธมานโส
วัดดอนชื่น
4
อนลโส
วัดยางคราม
5
กิตฺติโสภโณ
วัดโขงขาว
6
ชยวุฑฺโฒ
วัดฟ้าหลั่ง
7
ฉทฺสีโล
วัดป่าลาน
8
สํวโร
วัดม่อนปูอิน
9
อาภสสโร
วัดป่าลาน
10
อคฺคธมฺโม
วัดหนองเหียง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1