• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทฺธิจิตโต
วัดสันคะยอม
2
ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า
3
สุทฺธมานโส
วัดดอนชื่น
4
ชยวุฑฺโฒ
วัดฟ้าหลั่ง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1