• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
2
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
3
ชยานนฺโท
วัดคยานุสิทธิ์
4
ปญฺญาวชิโร
วัดปางปอย
5
ถิรจิตฺโต
วัดต้นรุง(จองตา)
6
ฐิตเวที
วัดศรีบุญเรือง
7
สิริภทฺโท
วัดพระบาทอุดม
8
ธมฺมรโต
วัดต้นส้านสามัคคี
9
สิริภทฺโท
วัดสันป่าสัก
10
ธีรปัญโญ
วัดศรีมงคล
11
วรสทฺโธ
วัดอาศรมบ้านป่าคา
12
สิริจนฺโท
วัดศรีมงคล
13
กนฺตสีโล
วัดโสภณาราม
14
จนฺทวํโส
วัดธัมมิกาวาส
15
ปญฺญาวโร
วัดเทพประสิทธิ์(ปางสัก)
16
กิตฺติวณฺโณ
วัดปัณณาราม(ต้นหนุน)
17
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพอำนวย
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1