• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดดอกเอื้อง
2
-
วัดหมื่นตูม
3
-
วัดหมื่นตูม
4
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
5
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
6
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
7
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
8
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
9
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
10
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
11
นามูล
วัดดอกเอื้อง
12
โชติธมฺโม
วัดศรีโสดา
13
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
14
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
15
โสภณฺจิตฺโต
วัดโลกโมฬี
16
สิริมงฺคโล
วัดไชยมงคล
17
สุชาโต
วัดศรีโสดา
18
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
19
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
20
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
21
อรุโณ
วัดพระสิงห์
22
ปญฺญาปโชโต
วัดพระสิงห์
23
วชิรปญฺโญ
วัดวังสิงห์คำ
24
สิริสมฺปนฺโน
วัดฟ้าฮ่าม
25
สิริปญฺโญ
วัดเจ็ดยอด
26
สิริสุวณฺโณ
วัดสันทรายต้นกอก
27
เตชธมฺโม
วัดดวงดี
28
สุทธวีโร
วัดศรีโสดา
29
ธนปาโล
วัดฝายหิน
30
วิสุทธสีโล
วัดเชตุพน
31
สิริธมฺโม
วัดข่วงสิงข์
32
สุชโย
วัดศรีโสดา
33
รตนวโร
วัดแสนเมืองมาหลวง
34
วฒนญาโณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
35
สุนทรเมธี
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
36
ปุญฺญงฺกุโร
วัดบวกครกหลวง
37
จรณธมฺโม
วัดศรีโสดา
38
ถาวโร
วัดเจ็ดยอด
39
ปญฺญาวุฒโฒ
วัดโป่งน้อย
40
กุสลินฺธโร
วัดสวนดอก
41
ภูริจิตโต
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
42
ยตินฺธโร
วัดศรีโสดา
43
กนฺตปุญโญ
วัดศรีโสดา
44
กิตฺติญาโณ
วัดฟ้าฮ่าม
45
ญาณสํวโร
วัดศรีโสดา
46
อติกทฺโท
วัดพระสิงห์วรวิหาร
47
ฉนฺทจารี
วัดท่าใหม่อิ
48
ธีรยุตโต
วัดโลกโมฬี
49
ยติโก
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
50
โกวิโท
วัดโป่งน้อย
ทั้งหมด 67 รายการ
1 / 2