• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดดอกเอื้อง
2
นามูล
วัดดอกเอื้อง
3
โสภณฺจิตฺโต
วัดโลกโมฬี
4
เตชธมฺโม
วัดดวงดี
5
รตนวโร
วัดแสนเมืองมาหลวง
6
อาภัสฺสรเมธี
วัดดับภัย
7
ปญญาวุฑโฒ
วัดหมื่นล้าน
8
จนฺทสโร
วัดป่าพร้าวใน
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1