• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดหมื่นตูม
2
-
วัดหมื่นตูม
3
อรุโณ
วัดพระสิงห์
4
ปญฺญาปโชโต
วัดพระสิงห์
5
วฒนญาโณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
6
อติกทฺโท
วัดพระสิงห์วรวิหาร
7
ยติโก
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
8
ปิยธมฺโม
วัดพันอ้น
9
กิตติธีโร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1