• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
2
สิริปญฺโญ
วัดเจ็ดยอด
3
สิริธมฺโม
วัดข่วงสิงข์
4
ถาวโร
วัดเจ็ดยอด
5
ธีรยุตโต
วัดโลกโมฬี
6
ธยฺมงคโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
7
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1