• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
2
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
3
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
4
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
5
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
6
โชติธมฺโม
วัดศรีโสดา
7
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
8
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
9
สุชาโต
วัดศรีโสดา
10
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
11
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
12
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
13
สุทธวีโร
วัดศรีโสดา
14
ธนปาโล
วัดฝายหิน
15
สุชโย
วัดศรีโสดา
16
สุนทรเมธี
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
17
จรณธมฺโม
วัดศรีโสดา
18
ปญฺญาวุฒโฒ
วัดโป่งน้อย
19
ภูริจิตโต
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
20
ยตินฺธโร
วัดศรีโสดา
21
กนฺตปุญโญ
วัดศรีโสดา
22
ญาณสํวโร
วัดศรีโสดา
23
โกวิโท
วัดโป่งน้อย
24
โสตฺถิโก
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
25
วิสารโท
วัดสวนดอก
26
อภิสกฺโก
วัดศรีโสดา
27
สุฐาโน
วัดศรีโสดา
28
สนฺจิตฺโต
วัดศรีโสดา
29
ปญฺญาวโร
วัดศรีโสดา
30
คมฺภีรเมธี
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
31
สุขิโต
วัดศรีโสดา
32
กิตฺติวิสุทฺโธ
วัดศรีโสดา
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1