• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดชัยมงคล
2
อุตฺตมสกฺโข
วัดห้วยแก้ว
3
สิลสํวโร
วัดดอยสัพพัญญู
4
คมฺภีโร
วัดดอยสัพพัญญู
5
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดชัยมงคล
6
จนฺทูปโม
วัดรังษีสุทธาราม
7
อินทวณฺโน
วัดใหม่สวรรค์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1