• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
2
พฺรหฺมวณฺโณ
วัดนิวาสสถาน
3
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุสบฝาง
4
ถิรจิตฺโต
วัดธัมมิกาวาส
5
ชยานนฺโท
วัดศรีดอนแก้ว
6
กนฺตปญฺโญ
วัดสันผักหละ
7
จารุวํโส
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
8
มหาวีรโย
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
9
กมโล
วัดห้วยน้ำเย็น
10
ถาวโร
วัดสันต้นดู่
11
วชิรปญฺโญ
วัดแม่อายหลวง
12
ขนฺติธโร
วัดสนส.ห้วยป่ากล้วย
13
จิรธมฺโม
วัดอาศรมบ้านจะนะ
14
กิตฺติเมธี
วัดหาดชมพู
15
อธิจิตฺโต
วัดนิวาสสถาน
16
จนฺทวณฺโณ
วัดธัมมิกาวาส
17
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
18
เกตุธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
19
วชิรเมธี
วัดนิวาสสถาน
20
สุปญฺโญ
วัดพระธาตุปูแช่
21
ปภสฺสโร
วัดสีลาอาสน์
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1