• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
2
จารุวํโส
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
3
มหาวีรโย
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
4
กมโล
วัดห้วยน้ำเย็น
5
ถาวโร
วัดสันต้นดู่
6
กิตฺติเมธี
วัดหาดชมพู
7
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1