• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
2
ฐิตมงฺคโล
วัดป่าตาล
3
ปญฺญวิชโย
วัดร้อยพร้อม
4
คุณธมฺโม
วัดย่าพาย
5
จิตฺตกาโร
วัดสันกำแพง
6
ชินวํโส
วัดย่าพาย
7
ขตติยเมธี
วัดสันก้างปลา
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1