• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปญฺโญ
วัดต้นจันทน์
2
สุภจาโร
วัดศรีทรายมูล
3
สุทธปญฺโญ
วัดศรีทรายมูล
4
สุทฺธสีโล
วัดสันป่าสัก
5
อาทิจฺจวํโส
วัดศรีทรายมูล
6
เตชปญฺโญ
วัดฟ้ามุ่ย
7
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1