• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
2
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
3
โสภณจิตฺโต
วัดป่าเดื่อ
4
ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดดวงดี
5
ปณฺฑิตธมฺโม
วัดสารภี
6
อภิเมธี
วัดบวกครกเหนือ
7
มหาคมฺภีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
8
กนฺตสีโล
วัดทุ่งขี้เสือ
9
สิทฺธตฺโถ
วัดศรีคำชมภู
10
อภินนฺโท
วัดป่าเดื่อ
11
ปญญาณวุฑฒี
วัดหนองป่าแสะ
12
ธมฺมวโร
วัดป่างิ้ว
13
ญาณวีโร
วัดเชียงแสน
14
พรฺหมฺญาโณ
วัดนันทาราม
15
ภูริวฑฺฒโก
วัดป่าเดื่อ
16
มหาปรกฺกโม
วัดกู่เสือ
17
รตนเมธี
วัดบุบผาราม
18
จนฺทสโร
วัดสารภี
19
ธนปญฺโญ
วัดป่าเดื่อ
20
ภูริปญฺโญ
วัดกู่เสือ
21
ฐิตญาโณ
วัดหนองแฝก
22
กิตฺติโสภโณ
วัดป่าสา
23
ทีปธมฺโม
วัดจำลอง
24
สีลธโร
วัดเทพาราม
25
สิริภทฺโท
วัดเวฬุวัน
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1