• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดบ้านฟ่อน
2
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
3
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
4
อารยธมฺโม
วัดศรีลังกา
5
สิริมงฺคโล
วัดช่างคำ
6
สิริภทฺโท
วัดร้อยจันทร์
7
ณฏฺฐิโก
วัดหนองตอง
8
ธมฺมจารี
วัดโขงขาว
9
ฐิตธมฺโม
วัดหางดง
10
นฺนทธมฺมิโก
วัดร้อยจันทร์
11
อินฺทรปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1