• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
2
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
3
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
4
สุเมธโส
วัดหางดง
5
สญฺญจิตฺโต
วัดทุ่งโป่ง
6
สิริภทฺโท
วัดพระเจ้าโท้
7
สุทฺธิญาโณ
วัดบ้านขุน
8
ติกฺขญาโณ
วัดอินทาราม
9
วีตโรโค
วัดบ้านขุน
10
จิตญาโณ
วัดบ้านขุน
11
กิตติปญฺโญ
วัดอินทาราม
12
สํวฑโฒ
วัดแม่สะนาม
13
ปภสฺสโร
วัดแม่สะนาม
14
อาทิจฺจวํโส
วัดนาฟ่อน
15
กุลวีริโย
วัดบ้านขุน
16
อุปลคุโณ
วัดวังกอง
17
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1