• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดสันต้นค่า
2
ภูริวฑฺฒโก
วัดปากกอง
3
วรภทฺโท
วัดกู่ป่าลาน
4
ปญฺญาวุโธ
วัดสันต้นค่า
5
ชาตเมธี
วัดปากกอง
6
-
วัดป่าตาล
7
ธนวํโส
วัดป่าค่าง
8
เตชธมฺโม
วัดสันต้นค่า
9
จิตฺตวุฒฺโฑ
วัดปากกอง
10
วชิรญาโณ
วัดศรีชัยชุม
11
อตฺตทีโป
วัดสันต้นม่วง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1