• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโณ
วัดบ้านโฮ่งหลวง
2
อภิญาโณ
วัดพระเจ้าตนหลวง
3
เขมจารี
วัดทุ่งมาน
4
เอกวฑฺฒโน
วัดห้วยน้ำดิบ
5
อิทฺธาคโม
วัดดอยแดน
6
กาบศรี
วัดกู่ขาว
7
ธมฺมสาโร
วัดสันเจดีย์
8
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
9
ฐิติโก
วัดทุ่งโปร่ง
10
อภินนฺโท
วัดกู่ขาว
11
อาภสฺสโร
วัดป่าพลู
12
วชิรญาโณ
วัดปทุมสราราม
13
จิรสิทฺโธ
วัดม่วงโตน
14
สุทฺธิญาโณ
วัดปทุมสราราม
15
อินฺทยโส
วัดหล่ายแก้ว
16
ธีรปญฺโญ
วัดปทุมสราราม
17
ยสพโล
วัดทุ่งม่าน
18
จนฺทวณฺโณ
วัดดอยแดน
19
ภทฺธาจาโร
วัดพระเจ้าตนหลวง
20
ปุณฺณทตฺโต
วัดห้วยห้า
21
สุทฺธสีโร
วัดป่าดำ
22
ปญฺญาวุโธ
วัดปทุมสราราม
23
นนฺทภาณี
วัดห้วยกาน
24
ธีรภทฺโท
วัดป่าป๋วย
25
อตฺถกาโม
วัดทุ่งโปร่ง
26
เทวสิริ
วัดปทุมสราราม
27
อติพโล
วัดธุดงคสถานบ้านโฮ่ง
28
ภทฺราวุโธ
วัดโพธิมงคล
29
ธมฺมจารี
วัดสันเจดีย์
30
ติกฺขญาโณ
วัดห้วยกาน
31
มานิโต
วัดทุ่งม่าน
32
ธีรวฑฺฒโน
วัดบ้านโอ่งหลวง
33
แสงเงินชัย
วัดทุ่งโป่ง
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1