• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโณ
วัดบ้านโฮ่งหลวง
2
เอกวฑฺฒโน
วัดห้วยน้ำดิบ
3
กาบศรี
วัดกู่ขาว
4
ธมฺมสาโร
วัดสันเจดีย์
5
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
6
อภินนฺโท
วัดกู่ขาว
7
ปุณฺณทตฺโต
วัดห้วยห้า
8
สุทฺธสีโร
วัดป่าดำ
9
นนฺทภาณี
วัดห้วยกาน
10
ธีรภทฺโท
วัดป่าป๋วย
11
ภทฺราวุโธ
วัดโพธิมงคล
12
ธมฺมจารี
วัดสันเจดีย์
13
ติกฺขญาโณ
วัดห้วยกาน
14
ธีรวฑฺฒโน
วัดบ้านโอ่งหลวง
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1