• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิทฺธาคโม
วัดดอยแดน
2
ฐิติโก
วัดทุ่งโปร่ง
3
จิรสิทฺโธ
วัดม่วงโตน
4
อตฺถกาโม
วัดทุ่งโปร่ง
5
อติพโล
วัดธุดงคสถานบ้านโฮ่ง
6
แสงเงินชัย
วัดทุ่งโป่ง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1