• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิญาโณ
วัดพระเจ้าตนหลวง
2
วชิรญาโณ
วัดปทุมสราราม
3
อินฺทยโส
วัดหล่ายแก้ว
4
ธีรปญฺโญ
วัดปทุมสราราม
5
จนฺทวณฺโณ
วัดดอยแดน
6
ภทฺธาจาโร
วัดพระเจ้าตนหลวง
7
ปญฺญาวุโธ
วัดปทุมสราราม
8
เทวสิริ
วัดปทุมสราราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1