• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปญฺโญ
วัดพานิชสิทธิการาม
2
เขมานนฺโท
วัดอินทขิล
3
ปภฺสสโร
วัดป่าซางงาม
4
อธิปญฺโญ
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
5
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
6
วิญฺญาวโร
วัดอินทขิล
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1