• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
3
ขนฺติโก
วัดก่อม่วง
4
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
5
ยุทฺธวีโร
วัดหนองเงือก
6
คุณวีโร
วัดดอนตอง
7
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
8
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
9
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1