• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติสกฺโก
วัดเจดีย์สามยอด
2
ยสวฑฺฒโน
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
3
ชุมภูศรี
วัดบ้านเรือน
4
สิริวฑฺฒโน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1