• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นาถสีโล
วัดสุวรรวิหาร
2
ถาวโร
วัดโปร่งรู
3
ถาวรสทฺโธ
วัดสุวรรวิหาร
4
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโปร่งรู
5
กุนา
วัดสุวรรณวิหาร
6
จารุวณฺโณ
วัดสุวรรวิหาร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1