• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านหลวย
2
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
3
สิริปุญโญ
วัดต้นแก้ว
4
ชุตินฺธโร
วัดเสาหิน
5
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
6
สุจิตฺโต
วัดป่าไม้แดง
7
ทองอินทร์
วัดป่าเห็ว
8
ญาณวีโร
วัดกู่เรือง
9
จิรวฑฺฒโน
วัดหมูเปิง
10
ปสนฺนจิตฺโต
วัดหัวขัว
11
ธีรญาโณ
วัดสามัคคีธรรมาราม
12
อภินนฺโท
วัดเหมืองจี้หลวง
13
อภิชโย
วัดบ้านตอง
14
ปภฺสสรเมธี
วัดสันป่าเหียง
15
อาภากโร
วัดต้นผึ้ง
16
วชิราวุโธ
วัดป่าตึง
17
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
19
ธีรวํโส
วัดศรีปิงชัย
20
อุทโย
วัดดอยติ
21
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
22
ปภากโร
วัดป่าจำกู่
23
ภูริปญฺโญ
วัดล้องเดื่อ
24
กิตฺตฺญาโณ
วัดหริการาม
25
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
26
โรจนวํโส
วัดป่าเห็ว
27
สุริยาสกฺโก
วัดร่องส้าว
28
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
29
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
30
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
31
อาภสฺสโร
วัดเชตวันหนองผำ
32
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
33
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
34
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
35
รตนโชโต
วัดบ้านตอง
36
โฆสิตธมฺโม
วัดบ้านแจ่ม
37
จนฺทโชโต
วัดหนองหล่ม
38
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
39
ขนฺติธโร
วัดเหมืองกวัก
40
ฐิตเมโธ
วัดหนองปลาขอ
41
สุภทฺโท
วัดป่าซางน้อย
42
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
43
สิริญาโณ
วัดฆ้องคำ
44
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
45
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
46
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
47
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
48
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
49
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าตึงงาม
50
ฐานวีโร
วัดหัวฝาย
ทั้งหมด 98 รายการ
1 / 2