• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านหลวย
2
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
3
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
5
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
6
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
7
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
8
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
9
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
10
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
11
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
12
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
13
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
14
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
15
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
16
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
17
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
19
ปญฺญาสาโร
วัดช้างรอง
20
กิตฺติภทรเมธี
วัดช้างรอง
21
จิรสุโภ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
22
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
23
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
24
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
25
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
26
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
27
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
28
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
29
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1