• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวํโส
วัดศรีปิงชัย
2
อาภสฺสโร
วัดเชตวันหนองผำ
3
ภูริปญฺโญ
วัดป่ายางริมปิง
4
อตฺตทนฺโต
วัดเจดีย์ขาว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1