• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดกู่เรือง
2
จิรวฑฺฒโน
วัดหมูเปิง
3
อภินนฺโท
วัดเหมืองจี้หลวง
4
วชิราวุโธ
วัดป่าตึง
5
ญาณเมธี
วัดหมูเปิง
6
ทินฺนวโร
วัดต้นโชค
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1