• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปุญโญ
วัดต้นแก้ว
2
ปสนฺนจิตฺโต
วัดหัวขัว
3
อภิชโย
วัดบ้านตอง
4
รตนโชโต
วัดบ้านตอง
5
กิตฺติปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
6
ชาตวิริโย
วัดศรีเมืองยู้
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1