• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภฺสสรเมธี
วัดสันป่าเหียง
2
โฆสิตธมฺโม
วัดบ้านแจ่ม
3
ขนฺติธโร
วัดเหมืองกวัก
4
ฐานุตฺตโร
วัดฮ่องก่อม่วง
5
อคฺคเตโช
วัดสันคะยอม
6
เตชวีโร
วัดบ้านแจ่ม
7
มหาปญฺโญ
วัดสันป่าเหียง
8
สีลสํวโร
วัดบ้านแจ่ม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1