• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตโสภโณ
วัดทาดอยครั่ง
2
อโนมปญฺโญ
วัดศรีมงคล
3
อธิปญฺโญ
วัดทากู่แก้ว
4
คนฺธสีโล
วัดอารามป่าไม้
5
ป่างอรุณโรจน์
วัดทาดอยแช่
6
นาคเสโน
วัดทาปลาดุก
7
ธมฺมิโก
วัดบ้านดง
8
รวิวํโส
วัดทสองท่า
9
อกิญฺจโน
วัดบ้านดง
10
ปิยสีโล
วัดทาศรีป้าน
11
สนฺตจิตฺโต
วัดทาร้องเรือ
12
ติสฺสโร
วัดบ้านดง
13
ธมฺมทินฺโน
วัดทาสบเมย
14
ปณฺณวิชฺโย
วัดบ้านดง
15
อุดทอง
วัดอรัญญาราม
16
ขนฺติธมฺโม
วัดอรัญญาราม
17
รตนโชโต
วัดผาตั้ง
18
ฐิตญาโณ
วัดทาสบเส้า
19
สิริวฑฺฒโก
วัดทาดอนชัย
20
เอกวฑฺฒโน
วัดทาดอยแช่
21
ขนฺติธโร
วัดทาดอยคำ
22
จนฺทสีโล
วัดทาสวนหลวง
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1