• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณิสฺสโร
วัดพวงคำ
2
ยศสา
วัดแม่เทย
3
กิตฺติโสภโณ
วัดสันป่าสัก
4
ฐิตเมโม
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
5
ปญฺญาวโร
วัดแม่บอก
6
สุรปญฺโญ
วัดพวงคำ
7
ฐานิสฺสโร
วัดห้วยบง
8
กลฺยาณธมฺโม
วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ
9
จิรธมฺโม
วัดลี้หลวง
10
ญาณวีโร
วัดห้วยบง
11
สุวฑฺฒนวํโส
วัดม่วงคำ
12
นาถศีโล
วัดลี้หลวง
13
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดพระพุทะบาทห้วยต้ม
14
ขนฺติธมฺโม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
15
ฐิตสาโร
วัดแม่หว่างต้นผาง
16
เตชธโร
วัดพระธาตุห้าดวง
17
-
วัดแม่หว่างต้นผาง
18
สุวณฺโณ
วัดบ้านใหม่ศิวิไล
19
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดใหม่ศิวิไล
20
-
วัดป่าจี้
21
วชิรธมฺโม
วัดหลวงเก่า
22
สุจิณฺโณ
วัดพวงคำ
23
รตนญาโณ
วัดปางส้าน
24
ติกฺขวีโร
วัดแม่ตืน
25
จนฺทโชโต
วัดนากลาง
26
กิตฺติวณฺโณ
วัดบ้านโฮ่ง
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1