• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณิสฺสโร
วัดพวงคำ
2
สุรปญฺโญ
วัดพวงคำ
3
จิรธมฺโม
วัดลี้หลวง
4
สุวฑฺฒนวํโส
วัดม่วงคำ
5
นาถศีโล
วัดลี้หลวง
6
เตชธโร
วัดพระธาตุห้าดวง
7
สุวณฺโณ
วัดบ้านใหม่ศิวิไล
8
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดใหม่ศิวิไล
9
วชิรธมฺโม
วัดหลวงเก่า
10
สุจิณฺโณ
วัดพวงคำ
11
จนฺทโชโต
วัดนากลาง
12
กิตฺติวณฺโณ
วัดบ้านโฮ่ง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1