• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมปญฺโญ
วัดดงหลวง
2
ธมฺมทสฺสี
วัดท่าช้าง
3
ปภสฺสโร
วัดสันติวนาราม
4
รตนปฺญโญ
วัดอรุณวิทยาวาส
5
สุวณฺณโชโต
วัดสันติวนาราม
6
นนฺทเมธี
วัดดงหลวง
7
ธีราสโภ
วัดต้นผึ้ง
8
ฐิตเมธี
วัดต้นผึ้ง
9
นนฺทิโย
วัดหนองยวง
10
อิฏฺฐวณฺโณ
วัดดงเหนือ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1