• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดบางเตยนอก
2
รวิวณฺโณ
วัดบ้านพร้าวนอก
3
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดตำหนัก
4
กตปุญฺโญ
วัดคลองขุด
5
คุณสมฺปนฺโน
วัดบางเตยกลาง
6
ทีปธมฺโม
วัดสหราษฎร์บำรุง
7
อโสโก
วัดคลองขุด
8
ถาวรธมฺโม
วัดตระพัง
9
จิตฺตพโล
วัดตำหนัก
10
จนฺทวณฺโณ
วัดเชิงท่า
11
ชาตปญฺโญ
วัดบัวหลวง
12
นริสฺสโร
วัดถั่วทอง
13
ขนฺติโก
วัดไก่เตี้ย
14
ทีปธมฺโม
วัดป่างิ้ว
15
ปิยธมฺโม
วัดตำหนัก
16
อติเมโธ
วัดคลองขุด
17
สุทฺธิมโน
วัดสุราษฏร์รังสรรค์
18
ถาวรธมฺโม
วัดบัวหลวง
19
ปณฺฑิตเสวี
วัดชัยสิทธาวาส
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1