• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาชโย
วัดสุวรรณาราม
2
ปิยสีโล
วัดสบต๋ำ
3
ผาสุโก
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
4
ฐิตคุโณ
วัดสบต๋ำ
5
สุมงฺคโล
วัดวังพร้าว
6
สุชาโต
วัดนาแก้วตะวันตก
7
ธีรทสฺสี
วัดไร่อ้อย
8
วชิโร
วัดแม่ไฮ
9
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาแก้วตะวันตก
10
ปญฺญาวชิโร
วัดทุ่งขาม
11
อโนมปญฺโญ
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
12
โอภาโส
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
13
สิริจนฺโท
วัดโป่งร้อน
14
วิสารโท
วัดนาโป่งหาญ
15
อภิวฑฺฒโน
วัดศาลาไชย
16
กุสลจิตฺโต
วัดวังพร้าว
17
กตทีโป
วัดหาดปู่ด้าย
18
ทีปกโร
วัดสบจาง
19
สุทฺธจิตฺโต
วัดวังพร้าว
20
ถิรธมฺโม
วัดสบตาล
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1