• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปญฺโญ
วัดหัวข่วง
2
ปริปุณฺโณ
วัดหัวข่วง
3
ปภสฺสโร
วัดช่างแต้ม
4
ทิวานนฺโท
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
5
จิตฺตสํวโร
วัดประตูต้นผึ้ง
6
ฐานกโร
วัดดอกพร้าว
7
ปภสฺสโร
วัดปงสนุกใต้
8
วรกิตฺติ
วัดดอกบัว
9
ปภาโส
วัดศรีล้อม
10
คุณงฺกโร
วัดศรีบุญโยง
11
โสวณฺณสิริ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
12
ปริยตฺติวุฑฺโฒ
วัดดอกพร้าว
13
ฐานสมฺปุณฺโณ
วัดปงสนุกใต้
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1