• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวํโส
วัดพระธาตุหมื่นครื้น
2
ปสนฺจิตฺโต
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
3
มานโว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
4
ญาณธีโร
วัดต้นธงชัย
5
วรธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
6
อคฺคธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1