• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดแม่ลืน
2
สญฺญจิโต
วัดแม่ลืน
3
ถิรธมฺโม
วัดวังมน
4
ยโสธโร
วัดแม่สุขนอก
5
เขมปญฺโญ
วัดต้นผึ้ง
6
ถาวโร
วัดแม่สงใต้
7
ยโสธโร
วัดแม่ลืน
8
ชยสิทฺธิ
วัดทุ่งฝูง
9
จิรวฑฺฑโน
วัดต้นผึ้ง
10
เขมปญฺโญ
วัดห้วยก้อด
11
กิตฺติฐาโน
วัดร่องเคาะ
12
ฐานิสฺสโร
วัดทุ่งฝูง
13
ธีรวํโส
วัดบ้านใหม่
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1