• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทโชโต
วัดนายาง
2
คมฺภีรปญฺโญ
วัดแม่กัวะ
3
วชิรธมฺโม
วัดปงกา
4
อิสฺสรธมฺโม
วัดวังพร้าว
5
อภินนฺโท
วัดวัฒนาราม
6
ฐิตสทฺโธ
วัดนาปราบ
7
โกวิโท
วัดสมัยใต้
8
กตธมฺโม
วัดบ้านกาด
9
ฐิตวโร
วัดศรีวนาลัย
10
ปภสฺสโร
วัดหลวงสบปราบ
11
นาถสีโล
วัดวังพร้าว
12
กิตฺติสทฺโธ
วัดชังมงคล
13
อินฺทปญฺโญ
วัดอุมลอง
14
ฐติธมฺโม
วัดบ้านอ้อ
15
วชิรปญฺโญ
วัดอุมลอง
16
คมฺภีรโต
วัดศรีบุญเรือง
17
สิริธมฺโม
วัดวัฒนาราม
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1