• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสฺสรธมฺโม
วัดวังพร้าว
2
อภินนฺโท
วัดวัฒนาราม
3
ปภสฺสโร
วัดหลวงสบปราบ
4
นาถสีโล
วัดวังพร้าว
5
คมฺภีรโต
วัดศรีบุญเรือง
6
สิริธมฺโม
วัดวัฒนาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1