• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภาธโร
วัดปันเต้า
2
ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก
3
อาทิจฺโจ
วัดหนองปู่ฮ้อ
4
อธิชโย
วัดสันกำแพง
5
อติเมโธ
วัดดอนเปียง
6
ปญฺญาธโร
วัดห้วยเรียน
7
อริยวํโส
วัดดอนหัววัง
8
อภิวฑฺฒโน
วัดทุ่งงิ้ว
9
โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
10
สิริภทฺทเมธี
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม
11
สุทฺธจิตฺโต
วัดสันหนองบง
12
อชิโต
วัดปันง้าว
13
คุณเสโน
วัดจำทรายมูล
14
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเตาปูน
15
ฉนฺทชาโต
วัดป่าไคร้ใต้
16
ชินวํโส
วัดบ้านเหล่า
17
ปญฺญาวชิโร
วัดต้นซ้อ
18
คมฺภีรปญฺโญ
วัดต้นซ้อ
19
กตธมฺโม
วัดดอนเปียง
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1