• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปุญโญ
วัดดงสระแก้ว
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
3
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อบี้ยวนาราม
4
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
5
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
6
วุฑฺฒิโก
วัดชายเขาเหนือ
7
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
8
วินโย
วัดวังผาชัน
9
ตปสีโล
วัดฤาษีสำราญ
10
กนตฺธมฺโม
วัดห้วยอ้อย
11
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
12
อนาลโย
วัดห้วยก้านเหลือง
13
รจิธมฺโม
วัดท่าไม้เหนือ
14
ฐานจาโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
15
อธิวโร
วัดห้วยเลิศ
16
ชุมพล
วัดชายเขาเหนือ
17
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
18
กนฺตธมฺโม
วัดกกต้อง
19
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
20
สุวณฺโณ
วัดน้ำปึง
21
กลฺยาโณ
วัดโพนร้อง
22
มหาปญฺโญ
วัดคลองโพธิ์
23
อาภกโร
วัดช่องลม
24
ปญฺญาวชิโร
วัดดอยมูล
25
อริชโย
วัดหมู่ห้าสามัคคี
26
กิตฺติคุโณ
วัดไผ่ล้อม
27
อนุตฺตโร
วัดท้ายตลาด
28
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
29
เตชธมฺโม
วัดห้วยคอม
30
อุตฺตโร
วัดร่มโพธิญาณ
31
วรปญฺโญ
วัดห้วยโปร่ง
32
สุภทฺโท
วัดป่าเซ่า
33
วสินฺโท
วัดใหม่เยาวชน
34
ฉินฺนาลโย
วัดโคกเหนือ
35
สุภาจาโร
วัดยางโทน
36
วีตโรโค
วัดพระยาปันแดน
37
สํวโร
วัดบ้านไร่ห้วยพี้
38
อคฺคปญฺโญ
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม
39
โชติวํโส
วัดเด่นกระต่าย
40
ปสาทิโก
วัดนาอิซาง
41
โอภากาโร
วัดชำหนึ่ง
42
จนฺทวํโส
วัดวังพะเนียด
43
กนฺตปญฺโญ
วัดชุมพล
44
มหาวีโร
วัดแหลมคูณ
45
วรธมฺโม
วัดเด่นด่าน
46
ปิยธมฺโม
วัดโพนธาตุ
47
จนฺทโก
วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม
48
กนฺตสีโล
วัดวังผักรุง
49
ถิรคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
50
จตฺตมโล
วัดโรงม้า
ทั้งหมด 206 รายการ
1 / 5